ΠΜΣ Διοίκηση, Αναλυτική και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων

ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΜΣ


ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΠΜΣ

Αρμόδια όργανα της οργάνωσης και λειτουργίας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν. 4957/21-7-2022 αλλά και τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ είναι: α) η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος β η Σύγκλητος γ) η Συνέλευση του Τμήματος, δ) η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών ε) η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) στ) ο Διευθυντής/τρια του Π.Μ.Σ. ζ) η Γραμματειακή υποστήριξη του ΠΜΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών (ΜΔΣ) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.  Οι φοιτητές έχουν προνόμια, όπως αναβολή σπουδών, μειωμένο εισιτήριο, ιατρική περίθαλψη κ.ά.. Η σελίδα του Πανεπιστημίου "Φοιτητές, Παρoχές και Δραστηριότητες" περιγράφει με λεπτομέρειες  παροχές, όπως υποτροφίες, συμβουλευτική στήριξη, επιδόματα, ταμείο αρωγής κ.ά..  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό ή, εφόσον συντρέχουν λόγοι, το εαρινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης. Είναι δυνατόν να παρασχεθεί διδακτική υποστήριξη και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, περιλαμβανομένων διαδικτυακών μαθημάτων. 

Η φοίτηση και η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται στην παρακολούθηση και την επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, καθώς και των εργαστηριακών μαθημάτων. Αναπόσπαστο μέρος του ΠΜΣ είναι η εκπόνηση και συγγραφή εργασιών, η εργαστηριακή πρακτική,  η ερευνητική απασχόληση και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. 

Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική ή και την αγγλική γλώσσα.

Για την απόκτηση ΜΔΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS) ως εξής. Κάθε υποχρεωτικό ή επιλογής μάθημα αντιστοιχεί σε 7,5 πιστωτικές μονάδες διδασκαλίας. Η διπλωματική εργασία του Γ΄ εξαμήνου ισοδυναμεί με 15 πιστωτικές μονάδες. Εναλλακτικώς στο Γ’ εξάμηνο η διπλωματική εργασία μπορεί να αντικατασταθεί από εκτεταμένη εργασία (7,5 ECTS)  και  ένα μάθημα επιλογής. 

Κατά το πρώτο και δεύτερο εξάμηνο κάθε φοιτητής παρακολουθεί τέσσερα μαθήματα, ενώ το τρίτο εξάμηνο δύο μαθήματα. Στο τρίτο εξάμηνο λαμβάνει χώρα η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας ή η παρακολούθηση ενός μαθήματος επιλογής και η συγγραφή της εκτεταμένης εργασίας που θα εγκριθεί από τη ΣΕ. Τα εργαστήρια αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εκπαίδευσης του ΠΜΣ. Τα μαθήματα μπορεί να συνοδεύονται από φροντιστήρια, εργαστηριακές ασκήσεις και σεμινάρια ελεύθερης επιλογής που βοηθούν τους φοιτητές στο να συμπληρώσουν την κατάρτισή τους, να αποκτήσουν βαθύτερη κατανόηση των οικονομικών εννοιών, των πληροφοριακών συστημάτων και των αναλυτικών τεχνικών, καθώς επίσης να πειραματισθούν με πραγματικά δεδομένα. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα παρέχει επίσης σεμινάρια σε θέματα ειδικού ή τρέχοντος ενδιαφέροντος. 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Παρέχονται τρεις ενότητες μαθημάτων με εργαστήρια. Το περιεχόμενο των μαθημάτων και των εργαστηρίων περιγράφονται στο ΦΕΚ Κανονισμού (βλπ Ενότητα Αίτηση) και στον Οδηγό Σπουδών.

Α) Οικονομική και Διοικητική

 • Οικονομική των Επιχειρήσεων και Λήψη Αποφάσεων (Managerial Economics and Decision Making)
 • Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων - Καινοτομία (Business Administration and Management - Innovation)
 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση. Στοιχεία Λογιστικής (Financial Analysis)
 • Στρατηγική Διοίκηση, Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Διοίκηση Προσωπικού και Ηγεσία. Νομικά θέματα επιχειρήσεων (Strategic Management, Organizational Behavior, Human Resource Management, Leadership, Topics on Business Law)

Β) Πληροφοριακά Συστήματα (με Πρακτική)

 • Τεχνολογίες Πληροφορικής για Συστήματα Επιχειρήσεων (Information Technologies for Business Systems) συνοδευόμενα από εργαστήρια Business Intelligence
 • Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων και Διαχείριση Έργων (Business Information Systems and Project Management) συνοδευόμενα από εργαστήρια e-commerce και Project Management 
 • Βάσεις Δεδομένων (Data Bases, SQL) με εργαστήρια
 • Προγραμματισμός Υπολογιστών (Programming in Python and Computing Domains) με εργαστήρια
 • Επιστήμη Διαχείρισης Δεδομένων σε περιβάλλον R (Data Science). Μηχανική Μάθηση (Machine Learning) με εργαστήρια 

 

Γ) Μέθοδοι Αναλυτικής (Πρακτική)

 • Ποσοτικές Μέθοδοι και Στατιστική (Quantitative Methods and Business Statistics)
 • Επιχειρησιακή Έρευνα – Διοικητική Επιστήμη: Υποδείγματα  (Operations Research – Management Science: Modeling) με εργαστήρια
 • Επιστήμη Αναλυτικής Δεδομένων (Business and Data Analytics) 
 • Μέθοδοι Έρευνας (Research Methods)

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

► Αυτοματισμού Γραφείου (Office Automation Laboratory): περιλαμβάνει ισχυρή συνιστώσα Microsoft Excel

► Eπίλυσης προβλημάτων Επιχειρησιακής Έρευνας με συναφή πακέτα λογισμικού 

► Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-commerce) 

► Project management (Microsoft Project)

► Προγραμματισμού σε SQL και διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

► Εργαστήριο προγραμματισμού σε Python και Python Analytics

► Εργαστήριο R

 

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Τα μαθήματα και τα εργαστήρια γίνονται από Δευτέρα έως Πέμπτη 6-9 μμ, ενώ η Παρασκευή διατίθεται για αναπληρώσεις. Το ωρολόγιο πρόγραμμα μπορεί να αλλάξει μετά από απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής. 

MENU ►