ΠΜΣ Διοίκηση, Αναλυτική και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Γιατί να σπουδάσω

«Διοίκηση, Αναλυτική και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων»;

Τα οικονομικά συστήματα ασχολούνται με το τι να παράγουν, πώς να το παράγουν, πόσο να παράγουν και τον αποδέκτη του προϊόντος. Οι οικονομικοί οργανισμοί περιγράφονται με συστήματα (business systems). Τι συμβαίνει σήμερα; Όλες οι επιχειρήσεις, μεγάλες και μικρές, διεκπεραιώνουν τις διαδικασίες τους με συστήματα λογισμικού (enterprise systems). Η προσωπική και η επαγγελματική μας επικοινωνία έχει αλλάξει με τις τεχνολογίες κινητής τηλεφωνίας και τα κοινωνικά δίκτυα. Συνεχώς εμφανίζονται εφαρμογές και υπηρεσίες που αλλάζουν τη ζωή μας και την εργασία μας. Τα πληροφοριακά συστήματα είναι στην καρδιά των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών στην παγκόσμια και συνεχώς μεταβαλλόμενη οικονομία. Ο κόσμος είναι γεμάτος πληροφοριακά συστήματα. Επιπλέον, το Διαδίκτυο έχει αποθηκευμένα τεράστια ποσά δεδομένων που αν αναλυθούν κατάλληλα μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της λειτουργίας, την αύξηση της παραγωγικότητας και τη δημιουργία αξίας και ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων σε μια επιχείρηση. Σ’ αυτό συμβάλλει η αναλυτική επιστήμη δεδομένων.

Σκοπός του προγράμματος «Διοίκηση, Αναλυτική και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων» είναι να διαμορφώσει στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών με πολυμέρεια, γνώσεις, αναλυτικές ικανότητες και μεθοδολογικές δεξιότητες που θα εκμεταλλευθούν κατάλληλα τις ευκαιρίες που αναδύονται στο οικονομικό περιβάλλον.

Στόχος του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει τους σπουδαστές στα γνωστικά πεδία πρώτον της διοίκησης επιχειρήσεων, δεύτερον των πληροφοριακών συστημάτων επιχειρήσεων και τρίτον της αναλυτικής επιστήμης δεδομένων.

Για την επίτευξη του στόχου, παρέχομε τα απαραίτητα μαθήματα που συνθέτουν θεωρητική και εφαρμοσμένη γνώση με εργαστηριακή πρακτική, έτσι ώστε οι σπουδαστές να μαθαίνουν αφενός να αναλύουν και να αξιολογούν πληροφορίες και καταστάσεις, και αφετέρου να μετατρέπουν τα δεδομένα σε αποφάσεις και προϊόντα που βοηθούν τον οργανισμό να λειτουργεί καλύτερα και να παράγει αξία.

Οι σπουδαστές μας αποκτούν γνώσεις, εφαρμοσμένες γνώσεις και τεχνικές δεξιότητες στα πεδία του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Στη διοίκηση επιχειρήσεων οι επαγγελματίες με υπόβαθρο στα πληροφοριακά συστήματα και την επιστήμη δεδομένων είναι περιζήτητοι διεθνώς. Ρίξτε μια ματιά στο monster.com γράφοντας, παραδείγματος χάριν, ‘data science’ ή ‘business information systems’. Από τα αποτελέσματα και μόνον, θα διαπιστώσετε ότι αξίζει να προσανατολίσετε τη σταδιοδρομία σας στο μεταπτυχιακό που δίνομε στα οικονομικά και διοικητικά συστήματα, τα πληροφοριακά συστήματα επιχειρήσεων και την αναλυτική επιστήμη δεδομένων.

Οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού μπορούν να εργασθούν σε ελληνικές ή διεθνείς εταιρείες ΙΤ, σε εταιρείες management consulting, σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών, στη διοίκηση επιχειρήσεων, στη βιομηχανία, στον τραπεζικό τομέα.

Οι τυπικές εργασίες των επαγγελματιών στα πληροφοριακά συστήματα επιχειρήσεων περικλείουν την ανάλυση και μοντελοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών (business analytics), την ανάλυση δεδομένων (data analysis), τη διαχείριση έργων ανάπτυξης ή βελτίωσης διαδικασιών ΙΤ και την εκπαίδευση εργαζομένων.

Τυπικές θέσεις επαγγελματιών στα διοικητικά συστήματα και την επιστήμη δεδομένων περικλείουν: Chief Digital Officer (CDO), Chief Information Officer (CIO), Chief Technology Officer (CTO), Data Scientist, IT project manager, business process management, business analyst. 

Πλέον μιας διεθνούς σταδιοδρομίας, ο συνδυασμός των τριών πεδίων σπουδών που δίνομε παρέχει ευκαιρίες εργασίας στην Ελλάδα, οι οποίες συνεχώς θα αυξάνονται, διότι η κατανόηση των αρχών της διοίκησης και οι εφαρμογές της τεχνολογίας αποτελούν εκ των πραγμάτων μια ισχυρή διέξοδο στην οικονομική κρίση και συνεισφέρουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη. 

MENU ►