Ακαδημαϊκό Έτος 2023-24: Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023

Αφίσα


 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ


Η λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Διοίκηση, Αναλυτική και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων (MSc. in Business Administration, Analytics and Information Systems)» ορίζεται με το ΦΕΚ 4186/24-9-2018 τ.Β'

Αντικείμενο και Σκοπός

Το ΠΜΣ παρέχει γνώσεις, εφαρμοσμένες γνώσεις και δεξιότητες στην κοινή περιοχή της πληροφορικής τεχνολογίας, της διοίκησης επιχειρήσεων και της αναλυτικής επιστήμης δεδομένων. Τα αντικείμενα σπουδών του μεταπτυχιακού προάγουν την εξειδίκευση σε γνώσεις, τεχνικές και πρακτικές, οι οποίες συνεισφέρουν στην παραγωγή οικονομικής αξίας.

Σκοπός του ΠΜΣ  είναι να διαμορφώσει στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών με πολυμέρεια, γνώσεις, αναλυτικές ικανότητες και μεθοδολογικές δεξιότητες στη διοίκηση, τα πληροφοριακά συστήματα και την αναλυτική επιστήμη για τη στήριξη της επιχείρησης, τη λήψη αποφάσεων, τη βελτίωση της απόδοσης και την προώθηση της καινοτομίας. Τα προσόντα αυτά είναι απαραίτητα στο τρέχον οικονομικό περιβάλλον σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Διοίκηση, Αναλυτική και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων (Master of Science in Business Administration, Analytics and Information Systems)».

Φοίτηση στο ΠΜΣ

Για την απόκτηση ΜΔΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε  παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, εργαστηριακή εκπαίδευση σε υπολογιστικά περιβάλλοντα και επιτυχή εξέταση σε αυτά, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα διεξάγονται διά ζώσης στην ελληνική ή και την αγγλική γλώσσα. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών (ΜΔΣ) του Προγράμματος ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Ιστορικό

Το ΠΜΣ έχει λειτουργήσει ως κατεύθυνση του ΠΜΣ Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής από το 2010 με την παροχή μαθημάτων ειδικότητας και στη συνέχεια ως κατεύθυνση με τίτλο "Οικονομικά, Διοικητικά και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων" σύμφωνα με την ΥΑ 203903/Ζ1 (ΦΕΚ 3441/22-12-2014 τ.Β’), και με τον τρέχοντα τίτλο όπως αντικαταστάθηκε από την ΥΑ 408/19-6-2017 (ΦΕΚ 2266/4-7-2017 τ.Β’).

MENU ► 

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Εκδηλώσεις στο ΕΚΠΑ ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
29 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις για τη συγκεκριμένη ημερομηνία. ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ