ΠΜΣ Διοίκηση, Αναλυτική και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων

ΑΙΤΗΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Στο ΠΜΣ «Διοίκηση, Αναλυτική και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων (Business Administration, Analytics and Information Systems)» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών τμημάτων οικονομικών επιστημών, θετικών επιστημών, πληροροφικής, πολυτεχνείου, νομικής, κοινωνικών επιστημών και πολιτικών επιστημών, από αναγνωρισμένα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή του εξωτερικού,  ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών της αλλοδαπής.

Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΤ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17. 


ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

Για τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ «Διοίκηση, Αναλυτική και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων (Business Administration, Analytics and Information Systems)» οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 1800 ευρώ ανά εξάμηνο. Η καταβολή του τέλους γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου.  

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του ΠΜΣ σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί του συνολικού αριθμού εισαγομένων, σύμφωνα με το νόμο. Επ' αυτού οι φοιτητές ενημερώνονται σχετικά από τη Γραμματεία του ΠΜΣ. 


ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΜΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗ

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 και τις προβλέψεις του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Η σχετική αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά αποστέλλονται σε ενιαίο αρχείο pdf στο email του ΠΜΣ, bis-analytics@econ.uoa.gr, εντός της προθεσμίας που ορίζεται κατά την προκήρυξη (Θέμα: Υποβολή υποψηφιότητας κου/κας ... για το Ακαδ. Έτος 2022-23).

Η προθεσμία υποβολής μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. 

Η αίτηση είναι εδώ. Πρέπει να επιστραφεί συμπληρωμένη τόσο σε μορφή doc όσο και σε μορφή pdf

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι: 

1. Αίτηση Συμμετοχής

2. Βιογραφικό σημείωμα (με φωτογραφία)

3. Aντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών

4. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν

5. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν

6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

7. Δύο συστατικές επιστολές 

8. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής ή και άλλης γλώσσας, όπως γαλλικής επιπέδου Β2

 

Οδηγίες και διευκρινίσεις παρέχονται στον Κανονισμό Σπουδών του ΠΜΣ (ΦΕΚ Τεύχος Β’ 215/01.02.2019). 

MENU ►